Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

 Regler för Valplistan 

 1. Att uppfödaren är medlem i SSTS.

 2. Att SKK:s grundregler och avelspolicy samt även Jordbruksverkets regler
  tillämpas vid uppfödning och försäljning av valpar.

 3. Att uppfödare har god kännedom om Rasspecifik Avelsstrategi RAS (finns här
  på klubbens hemsida eller kan rekvireras från klubbens sekreterare) och 
  att den planerade parningen inte strider mot denna.

 4. Att ögonlysning på bägge föräldradjuren, som SKK godkänner, krävs för att
  få stå med på valplistan. Ögonlysning skall inte vara äldre än 1 år vid parningstillfället. Vid osäkra intyg kontaktas SKK. 

 5. Tik ska ha uppnått en ålder av 18 månader vid parningen
  Hanen ska ha uppnått en mogen ålder
  SSTS rekommenderar avelsdebut för både tikar och hanar vid tidigast
  2 års ålder

 6. Att föräldradjuren skall ha minst 2:a pris/very good vid officiell utställning.

 7. Att de valpar uppfödaren önskar förmedlade, anmäls av
  uppfödaren HÄR
  Bild på den hund / valpar skickas till
   valplistan@tibetanskspaniel.org 

 8. Att meddela valplistan@tibetanskspaniel.org 
  när samtliga valpar i kullen är sålda. Valpkullarna ligger kvar på listan
  i 8 veckor från annonsens införande vecka, därefter tas de bort om
  inte uppfödaren meddelar att kullen skall ligga kvar på listan.
  Reviderat enl styrelsebeslut 2021-03-30

  Väntad valpkull tas bort veckan efter väntad valpning, den flyttas
  inte upp till födda valpar automatiskt. Uppfödaren måste själv kontakta valplistan@tibetanskspaniel.org 
  med uppgifter om antal födda valpar, kön, färg och födelsedatum.

  Tillbaka

 Regler för Uppfödarlistan

1. Medlemskap i SSTS vara styrkt genom
inbetald medlemsavgift, om det är flera
delägare, ska samtliga vara medlemmar
i SSTS

2. Uppfödaren ska vara bosatt och ha sin
registrerade kennelverksamhet i Sverige

3. Uppfödaren ska vara väl insatt i de Ras-
specifika Avelsstrategierna för Tibetansk Spaniel

4. När man har fått sin första kull får man stå
med på Uppfödarlistan. Man ska sedan vara aktiv
uppfödare med minst en (1) uppfödd kull valpar
under de senaste 8 åren,
Grå och Kursivstilsmarkerad uppfödare är Inte
aktiva, det går att få markerat som
Aktiv Uppfödare igen när man fått en ny kull.

5. Ska till alla delar följa Svenska Kennel-
klubbens grundregler, observandum* och
rekommendationer, men också Jordbruksverkets
regler samt rekommendationer från lokala
miljöförvaltningen och liknande instanser. Det är
varje uppfödares ansvar att vara väl insatt i dessa.

Brott mot SKKs grundregler, observandum*
(* Av SKK upprättat observandum innebär att
aktuella avelsdjur inte skall användas till vidare
avel) 
eller rekommendationer vilket leder till
avstängning från SKK, leder också till av-
stängning från SSTS.
Under tid som SSTS inväntar SKKs beslut på
eventuelldisciplinåtgärd gäller avstängning från SSTS

6. Uppfödarlistan revideras varje år under januari månad

  RAS för Tibetansk Spaniel 

  
 “Regler, Riktlinjer & Lagar”

  
 
SKK:s avelspolicy.

  Reviderad 2020-12-09, protokoll nr 10