Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

STADGAR

Antagna 2003-08-01

Reviderad 2007-03-25 § 7 mom 1 
Reviderad 2009-04-05 § 7 mom 2 punkt 17, § 14
Reviderad 2019-04-07 § 7 mom 1 

Inledning.
Svenska Kennelklubben (SKK) – Hundägarnas Riksorganisation – är det centrala organet
för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar – benämnda medlemsorganisationer,
är länsklubbar, specialklubbar och ungdomsklubb. 

Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel (SSTS) ingår som specialklubb i SKK och skall som
sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i
specialklubben ingående rasen och uppgifterna. 

Specialklubbens verksamhet omfattar den ras för vilken delegering från SKKs Centralstyrelse erhållits i samråd med specialklubben. 

Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade
bestämmelser och föreskrifter. 
I den mån stadgar för specialklubben strider mot SKKs stadgar gäller stadgar för SKK. 

§ 1 MÅL
För Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel (SSTS), nedan benämnd klubben, gäller det
för SKKs medlems­organisationer gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda
förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom 

att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda
rasrena hundar 
att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av denna ras 
att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, vård och utbildning 
att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet 
att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

§ 2 VERKSAMHET
För att nå uppsatt mål skall klubben

1.informera och sprida kunskap om SKK och SSTS - dess mål, organisation och arbetsformer 
2.informera om till klubben hörande ras och dess användningsområden 
3.lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer 
4.aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet 
5.bibehålla och utveckla hundarnas rasspecifika egenskaper 
6.anordna utställningar och tävlingar i enlighet med SKKs bestämmelser 
7.stödja och medverka i SKKs forskningsarbete 
8.delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.


§ 3 MEDLEMSKAP
Enskild person kan bli medlem i specialklubben. Beslutet om medlemskap kan inom ett år
upphävas av SKK. Om flera personer i samma familjehushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift, övriga medlemmar betalar en av årsmötet
fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer. Vidare finns inomklubben Gåvomedlemskap från uppfödare till valpköpare och PR-medlemskap från
uppfödare till veterinär eller företag. Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom
Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som
fullbetalande medlem. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år. Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat
klubbens syften till hedersmedlem. Samtliga ovan nämnda medlemmar har samma rättigheter
och skyldigheter som helbetalande medlem. Klubbens medlemsmatrikel förs på dator. 

Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKKs stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd. 

Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Medlem skall
också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att
någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan.
Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa SKKs bestämmelser i dessa avseenden och underkasta
sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver. 

Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller
suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen
avser. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till Kennelfullmäktige. 

§ 4 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte för de olika medlemskategorierna. Medlemsavgift för PR-medlem skall ligga i storleksordning mellan avgift för ordinarie
medlemskap och gåvomedlemskap. Förekomst av dessa medlemskap beslutas av årsmöte från
år till år även som avgiftens storlek. Samtliga ovan nämnda medlemmar har samma rättigheter
och skyldigheter som helbetalande medlem. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift, men
har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem. 

§ 5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD 
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Med mandatperiod avses i
dessa stadgar, för personer som väljs enligt stadgarna, tiden från det årsmöte vid vilket valet
skett till och med nästkommande årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden
avser. Till ordinarie ledamot och suppleant kan endast väljas medlem i SSTS och kan ej heller kvarstå om medlemskapet upphör. 

§ 6 ORGANISATION 
Klubbens högsta beslutande organ är Årsmötet, dess verkställande och förvaltande organ är klubbstyrelsen, i dessa stadgar benämnd styrelsen. Klubbens verksamhet handhas även av lokalavdelningar, vilkas verksamhet regleras av särskilda stadgar, fastställda av specialklubben.
För bildande av lokalavdelningar (LA) krävs godkännande av styrelsen. 

§ 7 ÅRSMÖTE
Mom 1 Årsmöte, ordinarie och extra 
Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före april månads utgång på plats och tid som beslutas
av styrelsen. Kallelse  ska vara medlem tillhanda genom medlemspublikation via SSTS oficiella hemsida, Facebook och i medlemspublikationen senast 30 dagar före årsmötet. Extra årsmöte
skall hållas om revisorerna eller minst 1/3 av medlemmarna så yrkar. Styrelsen kan också kalla
till extra årsmöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl för detta föreligger. Yrkande om extra årsmöte skall vara skriftligt och ställas till styrelsen samt innehålla uppgift om det eller de
ärenden som skall tas upp till behandling samt skäl till yrkandet. Extra årsmöte skall hållas
inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom till styrelsen. Tid och plats för extra årsmöte bestäms av styrelsen. 

Mom 2 Dagordning 
Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av den som styrelsen utsett. Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av årsmötets ordförande. 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma

1.Justering av röstlängden. 
2.Val av ordförande för årsmötet 
3.Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
4.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
   skall justera protokollet. 
5.Beslut om närvaro- och yttranderätt för personer enligt § 7 mom. 5. 
6.Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 
7.Fastställande av dagordningen. 
8.Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med         avelsfrågorna samt revisorernas berättelse. 
9.Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst
  eller förlust. 
10.Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 
11.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
12.A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 
C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 
13.Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande,     ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas   tjänstgöringsordning. 
14.Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar. 
15.Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 
16.Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15. 
17.Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet. 
Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast 60 dagar
före ordinarie årsmöte avhålls. Till ärendet skall styrelsen för behandling av årsmötet avge
utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som
inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till
behandling men inte till beslut.

Mom 3 Röstning 
Rösträtt har endast medlem. Röstning med fullmakt får ej ske. Röstning sker som regel öppet Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon medlem begär detta. I annat ärende än
val kan röstning med slutna sedlar ske om någon medlem så yrkar och om årsmötet så beslutar. Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärende där röstning
sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att
denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning. Eventuell reservation till årsmötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt, och den skrivna reservationen, behörigen undertecknad, skall
vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälas innan årsmötet förklaras avslutat. 

Mom 4 Skriftlig omröstning 
Ärende, som enligt stadgarna skall föreläggas årsmötet för behandling och beslut, men som av styrelsen bedöms som brådskande, kan avgöras genom skriftlig omröstning utan att kalla till
extra möte. 

För beslut fordras att minst 2/3 av medlemmarna har inkommit med svar på ett av huvud-
styrelsen utsänt förslag. 

Skriftlig omröstning är avslutad 21 dagar efter det att medlemmarna av styrelsen tillställts:

1.Redovisning för ärendet med tillhörande handlingar. 
2.Ett förslag till beslut så utformat att svaret endast kan bli ja, nej eller avstår. 
3.Uppgift om vilket datum omröstningen skall vara avslutad. För svar per post gäller
poststämpelns datum. Uteblivet svar eller svar som inkommit till styrelsen efter det att omröstningen avslutats jämställs med avstår. 

Mom 5 Närvarorätt m m 
Vid årsmöte har varje medlem rätt att närvara, rätt att yttra sig och rätt att delta i beslut. 

Vid årsmöte har följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig, men ej rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.

•Ledamot och suppleant av SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person. 
•SKKs verkställande direktör. 
•Av årsmötet vald ordförande för årsmötet. 
•Av årsmötet valda revisorer och revisorsuppleanter. 
•Av årsmötet valda ledamöter i valberedningen.
Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem. 

Mom 6 Motioner och ärenden 
Behandling av motioner och övriga ärenden, vilka av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller
som av enskild medlem eller lokalavdelning skriftligen anmälts till styrelsen. Styrelsen skall
med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet. 

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som
stadgas i 1:a stycket, kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte
till beslut. Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen.

Mom 7 
SKK svarar för samtliga kostnader för av SKK utsedda representanter. 

§ 8 STYRELSE
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald huvudstyrelse,
i dessa stadgar kallad styrelsen. 

Mom 1 Styrelsens organisation 
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och av högst 8 lägst 4 ordinarie ledamöter
samt högst 4 och lägst 2 suppleanter. 

Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt 
suppleanter för ett år. 

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas,
enligt beslut av årsmötet. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast den
väljas som är medlem i klubben. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.
Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har
förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut. 

Styrelsen utser inom eller utom sig personer, som i förening har rätt att teckna klubbens firma. 

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott (AU) om minst tre personer och inom eller utom
sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde skall protokoll föras. 

Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta
ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande. 

Styrelsen kan i frågor av synnerligen brådskande natur fatta beslut per capsulam, om samtliga ledamöter tillfrågas och dessa är om beslutet ense. Över sådant beslut skall föras protokoll som justeras av ordföranden. 

Mom 2 Styrelsens åligganden 
Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa stadgar och i SKKs stadgar och av SKK
utfärdade bestämmelser och föreskrifter, bland annat

•ansvara för klubbens avelsfrågor 
•bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet 
•verkställa av årsmötet fattade beslut och uppdrag 
•ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens 
•avge årsredovisning till ordinarie årsmöte 
•utse fullmäktigedelegater och suppleanter på två år till Kennelfullmäktige 
•senast fyra veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens årsredovisning med balans-
 och resultaträkningar till revisorerna 
•senast den 30 april varje år sända ett exemplar av årsredovisningen och revisorernas
 berättelse till SKK 
•senast den 30 april det år ordinarie kennelfullmäktige hålles anmäla specialklubbens
 delegater och suppleanter till SKK 
•senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna SKK uppgift om styrelsens sammansättning
 och om viktigare funktioner utanför styrelsen 
•tillställa SKK ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträden och årsmöte 
•upprätta program rörande tid och plats för utställningar och tävlingar 
•avge yttranden över av SKK till klubben hänskjutna ärenden 
•i övrigt sköta klubbens angelägenheter.


§ 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION 
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter
skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. 

Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det
årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmöte. 

Klubbens räkenskaper skall tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie årsmöte. 

Ordinarie revisorer har rätt att begära få närvara vid styrelsens sammanträden. Ordinarie
revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden. 

När särskild anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvara vid styrelsens sammanträden. 

§ 10 VALBEREDNING
Av årsmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid
ordinarie årsmöte.

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en
ledamot skall väljas vid varje årsmöte.

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden. 

§ 11 PROTOKOLL
Protokoll skall föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän. 
Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar. 
Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt. 

§ 12 DISCIPLINÄRENDEN
För disciplinärenden och dess handläggning gäller SKKs stadgar. 

§ 13 FORCE MAJEURE
Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör
eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet
på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke
genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. 

Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har
klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte
redan erlagt avgiften. 

Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på
grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär
inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller
indirekta kostnader. 

§ 14 STADGEÄNDRING
Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast 60 dagar före årsmötet inges till styrelsen
som däröver till årsmötet avger yttrande enligt § 7, mom. 3, punkt 17. 

Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet. 

För sådant beslut krävs antingen att det biträds av ¾ av antalet i beslutet deltagande
medlemmar vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet
vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie. Klubbens stadgar
jämte ändring av dessa skall fastställas av SKK.

§ 15 UPPHÖRANDE AV KLUBBEN
Beslut att hos SKK begära få upphöra som specialklubb i SKK fattas vid årsmöte. 

För att beslut om upplösning skall vara giltigt skall detta ha fattats av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, och på det senare årsmötet ha biträtts av minst ¾ av de röstande. 

Upplöses klubben som medlemsorganisation i SKK skall klubbens tillgångar och arkiv överlämnas
till SKK att användas på sätt som sista årsmötet beslutat i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.