Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

RAS - Rasspecifik avelsstrategi

De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras.
De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna för
att ta fram strategier för aveln inom vissa raser. Målet är att de hundar som föds upp av
svenska uppfödare ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår
från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland
annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka
målsättningar som finns, hur målen ska nås och när. Både uppfödare och hanhundsägare
bör sätta sig in i den 
avelsstrategi som gäller för rasen.
RAS bör uppdateras vart 5e år

Om du har frågor och funderingar kring RAS, ta kontakt med avelskommittén.


Tillbaka

RAS 2020

Utlåtande från SKK AK till RAS 2020

******************************
SKK Avelsdatabas Tibetansk Spaniel

******************************

 

Hälsoenkäter                                                                                                       

Hälsoenkät 2020

Sammanfattning hälsoenkät 2020

***************************

Redovisning hälsoenkät 2018

***************************

Hälsoenkät 2015 

Sammanfattning hälsoenkät 2015