Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel

RD - Renal dysplasi (tidigare kallad PNP)

Det är oerhört viktigt att om man misstänker RD att man obducerar och tar blodprov
för att utesluta RD. Man kan söka bidrag till obduktionen från SSTS Hälsofond.
Kontakta kassören kassor@tibetanskspaniel.org

Kopierat från SLU
Renal dysplasi definieras som en onormal utveckling av njurvävnaden. Sjukdomen är
dödlig och de flesta hundar insjuknar och avlider mellan 4 månader och 2 års ålder.

I enstaka fall kan hunden leva längre men då kan den t.ex. ha en fungerande njure.
Hos en frisk valp är njurarna färdigutvecklade vid ca 8 veckors ålder. Hos en valp med
renal dysplasi förblir njurarna underutvecklade,vilket orsakar inflammation och
bildandet av stel fibrös vävnad. Detta leder så småningom till njursvikt.

De kliniska symtomen uppkommer när mer än 75 % av njurvävnaden är skadad och
liknar symtomen hos andra njursjukdomar som t.ex. ökad törst och urinering,
aptitlöshet, och avmagring. Vid ultraljudsundersökning på en sjuk hund ses ofta att
njurarna är små och ojämna. I blodet är koncentrationen av urea och kreatinin förhöjda
på grund av att njuren inte renar avfallsprodukter som den ska.

Eftersom de kliniska symtomen för renal dysplasi inte går att särskilja från andra
njurproblem innebär det att diagnosen bara kan fastställas genom analys av ett
vävnadsprov från njuren.

Kopierat från SKK
Det kan finnas olika orsaker till renal dysplasi, men i de fall sjukdomen drabbar många
hundar inom en ras och hundar som är släkt med varandra, kan man dra slutsatsen att
det sannolikt är en genetisk förändring som ligger bakom. Arvsgången har inte kunnat
fastställas men eftersom sjukdomen är allvarlig kan följande rekommendation tillämpas
i avelsarbetet: Den affekterade individen är självfallet inte aktuell för avel. Båda
föräldradjuren till den affekterade individen nedärver sannolikt en ökad risk för att
utveckla njursjukdomen och ska därför fortsättningsvis inte heller användas i avel.

Ett forskningsprojekt avseende renal dysplasi pågår för närvarande vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

 

Kända RD-fall i Sverige 1982 - 2018.

Finska tibbeklubbens lista över RD-fall och deras föräldrar.